Skip to main content
  • העברת כספים מקוונת

    העברת כספים מקוונת

    ניתן לרכוש מט"ח ולחייב את כל כרטיס אשראי ישראלי. אחרי הרכישה ניתן לשלוח כסף לחו"ל. ניתן לקבל את הכסף בבנק. המוטב (המקבל) לא חייב בחשבון בנק